สถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

หากไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ

หรือต้องการร้องเรียน โทร. 061-965-6566

พ.ต.อ.จุมพล สุวนาม ผกก.สภ.ช่องเม็ก

เป็นตำรวจมืออาชีพ

แม่นยำกฎหมาย ระเบียบ เชี่ยวชาญยุทธวิธีและเทคโนโลยี

มีบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี มีจริยะธรรมประจำใจ

ทำงานเชิงรุก

พบปะประชาชน และเพิ่มช่องทางการรับฟังปัญหา แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เตรียมการและวางแผนก่อนเกิดเหตุ ถอดบทเรียนและสรา้งต้นแบบการปฏิบัติ

เพื่อความสงบสุขของประชาชน

"ประชาชนเป็นศูนย์กลาง" สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทัพย์สิน

บังคับใช้กฎหมาย

"ด้วยความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว"

พันธกิจ

๑. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


๒. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล


๓. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา


๔. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง


๕. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ


๖. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ประชาสัมพันธ์การป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เว็บไซต์หน่วยงานราชการ

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

E-COP ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิคส์

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

ที่ว่าการอำเภอสิรินธร

อบจ.อุบลราชธานี

อบต.ช่องเม็ก

ทต.ช่องเม็ก

ติดต่อราชการ

Facebook Logo Vector

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

สถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก เลขที่ 263 หมู่ 3 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34350

ที่อยู่อีเมล

หมายเลขโทรศัพท์

045-210-941